Visie op onderwijs

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

Wij, dat zijn de teamleden in kinderopvang en onderwijs van Binnenmeer en Cornelis. Binnenkort Wereldsonderwijs. Teams die bouwen op een stevig fundament en een brok ervaring. We zijn een gemeenschap van mensen die allemaal het beste willen voor kinderen: Een gastvrije, inspirerende plek waar je jezelf mag zijn, jezelf leert kennen en je de wereld op een veilige en uitnodigende manier mag leren kennen.

Wat wij kinderen gunnen
We weten steeds meer over kindontwikkeling en wat kinderen nodig hebben om te groeien. Veel liefde, een goede gezondheid. Geborgenheid en veiligheid. Vertrouwen in hun ontwikkelkracht. Uitdaging en inspiratie om de wereld in te gaan en verder te ontdekken. We gunnen onze kinderen een goed gevulde rugzak. Vol betekenisvolle ervaringen, relevante kennis en vaardigheden. We gunnen hen vooral dat ze leren gedijen in de constant veranderende wereld. En daar vol zelfvertrouwen en zelfstandig in willen gaan. We gunnen kinderen dat ze emotioneel veerkrachtig worden en nieuwsgierig en onderzoekend blijven naar wat er om hen heen gebeurt. We willen hen graag ondersteunen in het oplossen van grote en kleine problemen en met plezier zichzelf leren kennen. Dat is nogal wat… hoe gaan we dat waarmaken?

Wereldsonderwijs wil een omgeving creëren die gastvrij en uitnodigend is.  Kinderopvang en onderwijs verenigd in drie werelden, afgestemd op de ontwikkelingsniveau en behoeften van kinderen.

  • De wereld van IK
  • De wereld van WIJ
  • De wereld van ZIJ

Leer onze werelden kennen

De wereld van IK: 0 – 6 jaar
De wereld van IK is klein en veilig. In deze wereld leer je jezelf kennen. We laten ons inspireren door de pedagogische visies van Emmi Pikler en Loris Malaguzzi. Volgens Pikler worden alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren. Je baby ontwikkelt zich het beste als hij zoveel mogelijk zelfstandig, op eigen initiatief en in eigen tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Hierbij staan bewegen, spelen en verzorgen centraal. Maar het belangrijkste is een goede hechting tussen de baby en zijn verzorgers. Om vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en leren moet een kind zich veilig en vertrouwd voelen.

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren en te communiceren. Dat leert ook Malaguzzi ons. Peuters en kleuters zijn geboren onderzoekers en ze hebben wel honderd talen waarin ze zich kunnen uitdrukken. We gaan kijken naar wat ze kunnen en sluiten daar graag bij aan. Leren gebeurt in deze fase vooral door te doen. Daarom is het belangrijk dat we peuters en kleuters interessante materialen en ervaringen aanreiken, waarmee ze zelf kunnen experimenteren. We gaan erop uit en luisteren en observeren veel.
De ruimte is een belangrijke pedagoog. Dat is zichtbaar in de inrichting van onze ruimtes. Die nodigen uit tot spel en onderzoek. Ook de kinderen zijn elkaars pedagoog. Kinderen leren veel van en met elkaar. Leren door na te doen, uit te proberen, naast en met elkaar te spelen. Met elkaar om te gaan en verschillen te ervaren. En tot slot zijn de volwassenen in de omgeving van de kinderen ook belangrijke pedagogen. Dat zijn niet alleen de pedagogisch professionals, maar iedereen in de omgeving van onze kinderen kan een inspirerend rolmodel zijn en bijdragen aan een veilige, gezonde en inspirerende kindontwikkeling.

De wereld van WIJ: 6 – 9 jaar
De wereld van jonge kinderen wordt vanzelf groter. Kinderen tussen 6 en 9 jaar leren lezen en schrijven, dat opent een nieuwe wereld voor hen. Kinderen worden zich bewuster van de kinderen om hen heen, leren zich beter in te leven. Ze gaan meer samenwerken, meer rekening met elkaar houden. Ze leren abstracter en logischer denken en gaan anders naar de wereld kijken. Ze ontwikkelen strategieën om dingen te onthouden. Spelregels worden belangrijk. Het besef van winnen en verliezen, van leven en dood, van droom en werkelijkheid wordt groter.
Daar sluiten we graag bij aan. We gaan verder naar buiten, we halen de wereld iets meer naar binnen. In de ochtenden gaan we aan de slag met rekenen en taal. In de middagen gaan kinderen aan de slag in ateliervorm. Groepsoverstijgend ontdekken en ontwikkelen kinderen hun talenten op gebied van muziek, dans, drama, koken, techniek et cetera. Ook begrijpend lezen maakt onderdeel uit van het aanbod in de ateliers.

De wereld van ZIJ: 9 – 12 jaar
Kinderen gaan op zoek naar hun sociale identiteit. En gaan nadenken over hoe anderen hen zien, over bij welk groepje ze horen en waarom. Ze kunnen hechte vriendschappen aangaan. Ze leren steeds meer dingen zelfstandig te doen: Omgaan met geld, zelf oversteken, met de fiets op pad. De wereld wordt groter: Sommige kinderen maken zich enorm druk over de klimaatverandering of dierenleed. Ze worden kritischer, meer oordelend en krijgen belangstelling voor seksualiteit. Sommige kinderen komen al wat in de puberteit en kunnen dwars, lusteloos of negatief zijn. Maar kinderen krijgen vooral meer zelfkennis en zicht op de wereld om hen heen.
Deze nieuwe fase in kindontwikkeling vraagt deels een vertrouwde aanpak. Ook bij deze kinderen werken we in de ochtenden aan de kernvakken en in de middag in ateliers. We laten kinderen nadenken over keuzes die ze kunnen maken, die hun leven kunnen beïnvloeden. Over wat ze willen, kunnen en doen. We werken aan een gezond en realistisch zelfbeeld. Zodat kinderen weten waar ze goed in zijn, waar ze hulp kunnen vragen en waar ze andere strategieën kunnen inzetten. Kinderen kunnen ontdekken waar hun interesses liggen, waar grenzen liggen en hoe ze fijne nieuwe ervaringen op kunnen doen.

Ik, wij, zij: Ruimte voor ontwikkeling in een stevige structuur
Al onze plannen zijn geen garantie voor een probleemloze ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en eigen tempo. Veel factoren beïnvloeden die ontwikkeling, kinderen zijn niet maakbaar. We willen dicht bij die kindontwikkeling blijven en kinderen en onszelf uitdagen en ons steeds verwonderen over wat er gebeurt.
We streven een brede ontwikkeling na: Van motoriek tot abstract logisch denken, van het begrijpen van de wereld tot expressie.

In onze kindcentra zal veel aandacht zijn voor motoriek en breinontwikkeling. Bewegen geeft plezier en doet de verbindingen in het brein groeien. Vaardigheden worden aangeleerd, kennis wordt opgeslagen, gebruikt en gecombineerd met eerdere en nieuwe ervaringen. Kleuters leren met hun lijf en zintuigen, maar ook oudere kinderen zijn gebaat bij veel beweging en afwisseling. Het stimuleert hun betrokkenheid en de samenwerking van de hersenhelften. Beweging is de basis voor leren. Ruimte voor een brede ontwikkeling betekent vrijheid bieden aan kinderen en teamleden. In een structuur die stevigheid biedt aan het geheel. In die stevige verbinding kan vrijheid ontstaan.

Een stevig fundament, dat is waar we op bouwen. We werken aan een professionele cultuur waarin we met elkaar groeien en onze kwaliteiten verbeteren. Dat betekent ruimte voor dialoog, ruimte voor verwondering. Ruimte om dingen mis te laten gaan en daar samen sterker van te worden. In verbinding, soms vertragend, onderzoekend.
We willen dat kinderen, ouders en teamleden ervaren dat ze er niet alleen voor staan. We doen het samen. Navigeren door een deels onbekende wereld, waarvan we nog niet weten wat die ons brengen zal. In een herkenbare structuur en dagritme.

De wereld als ons toneel
De wereld is ons speelveld. Van klein en veilig voor baby’s, peuters en kleuters naar groot en uitnodigend voor de grotere kinderen. Die wereld verandert voortdurend. Onze kinderen leven in een andere wereld, dan de wereld waarin wij opgroeiden. We kunnen de wereld niet veranderen, of veranderingen stopzetten. We kunnen de wereld wel een stukje mooier maken. Lesgeven doet ertoe, met name om de aandacht van kinderen te vestigen op de wereld en wat de wereld van hen vraagt. In kleine verhalen en activiteiten willen we bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Op het niveau van de kinderen, met de kinderen. We willen kinderen laten zien waar ze wonen, met wie ze wonen. En hoe we samen op een democratische manier kunnen bijdragen aan het schoner, mooier, fijner maken van de stukjes wereld waar wij invloed op hebben.

Duurzame doelen

Voel je thuis
Als teamleden en ouders zich goed voelen in een organisatie,  weten kinderen zich veilig en gedragen. Kennis en competenties groeien het best als leren participatief en in dialoog met elkaar en de gemeenschap gebeurt. Onze kindcentra zijn gastvrij en open. Plekken waar je kunt ontmoeten. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen. Het aanbod voor kinderen is uitdagend en plezierig. Ingebed in het leven, in de sociale structuur van de wijken en onderdeel van de wereld om ons heen.

Wereldsonderwijs vraagt wel om commitment. Ouders en teamleden die zich verbinden met het kindcentrum en de visie op opvoeding en ontwikkeling. Die deze visie onderschrijven en blijven onderzoeken. We willen onszelf en elkaar uitdagen. We gaan samen op pad. Om het zo goed mogelijk te doen, vooral ook in de ogen van de kinderen.
We gaan nieuwe dingen ontdekken, herinneringen maken, waardevolle dingen doen, samen. Zodat onze kinderen hun wortels én vleugels verstevigen. Wortels om beter op eigen benen te kunnen staan en vleugels om uit te durven vliegen in onze grote, avontuurlijke wereld.

Juni 2022